Vybrané aspekty SRO po připravované novele ZOK 29.6.2019 | 0:11

Vybrané aspekty SRO po připravované novele ZOK

Novela zákona o obchodních korporacích se sice nachází teprve ve stádiu projednávání v rámci Hospodářského a Ústavně právního výboru, s ohledem na její rozsáhlost si však dovolíme shrnout a upozornit na některé její podstatné změny týkající se úpravy společností s ručením omezeným již nyní. Jedna ze změn, na které článek poukazuje, se týká institutu odstoupení z funkce jednatele, který bude možné nalézt v novém znění § 58 ZOK. Toto ustanovení se pak nápadně podobá úpravě známé z § 66 odst. 1 obchodního zákoníku, k níž se zákonodárci navrátili s ohledem na problémy, jež měla současná právní úprava v praxi činit. Problematickou je zejména otázka počátku běhu lhůty pro ukončení funkce člena voleného orgánu, neboť znění zákona a judikatura se rozcházejí se závěry, dosahovanými některými odborníky. Z lingvistického znění právní úpravy obsažené v § 59 odst. 5 ZOK totiž vyplývá, že „odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení“.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz