Rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti 19.10.2019 | 0:42

Rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti

Poprvé v české historii došlo k zakotvení definice rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti. V květnu tohoto roku Vláda ČR schválila usnesení o vymezení rodinných podniků v České republice. Vláda při hledání vhodné definice vycházela ze standardu federace Evropských rodinných podniků, z čehož lze usuzovat, že Česká republika bude v tomto směru následovat celoevropský trend rozvoje rodinného podnikání. Za rodinné podniky lze považovat rodinné obchodní korporace i rodinné živnosti, na jejichž chodu se významnou měrou podílí členové jedné rodiny. Pro účely vládního usnesení se za členy jedné rodiny považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci.

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz