Zápočty ve světle insolvenčního zákona 29.10.2019 | 0:51

Zápočty ve světle insolvenčního zákona

Jaká je problematika provádění zápočtů v rámci obchodního styku ve světle insolvenčního zákona? S ohledem na průběžný vývoj judikatury týkající se zápočtů a zejména jejich důsledků v rámci insolvenčního řízení vedeného po úpadku dlužníka, dochází ze strany insolvenčních správců stále častěji k rozporování provedených zápočtů. Započtení je upraveno v občanském zákoníku v § 1982 – 1991, přičemž platná právní úprava zná dva způsoby započtení - započtení na základě dohody účastníků zápočtu a započtení jednostranné. Oba instituty mají shodný právní následek, totiž zánik započítávaných pohledávek v rozsahu, v němž se vzájemně kryjí. U dohody lze navíc sjednat okamžik, k jakému k zániku pohledávek dochází. U jednostranného zápočtu je jím například okamžik, kdy se pohledávky způsobilé k započtení střetnou.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz